Min överklagan till Trygg Hansa angående min Goyard väska – Uppdaterat

Ja då jag verkligen inte har något att dölja så tänkte jag dela med mig till er så ni ser hur idiotiskt de redan nu beter sig.

Som ni vet/som jag har sagt flera gånger så försvann min Goyard väska i olyckan. av någon konstig anledning så har Trygg Hansa delat upp denna olycka där min bil blev skrot, mina kläder förstördes, där min Apple Watch och väska försvann, som 3 olika ärenden…. varför förstår jag inte alls, är det för att de ska få så många självrisker av mig som möjligt?

Jag har jagat dem sedan December månad angående att få lagat mitt halsband och få pengar för kläder och väska.
Här är deras svar om halsbandet och väska.

 

Din anmälan om förlorad väska och skadat halsband, 2022-07-14

Du har till Trygg-Hansa anmält att du varit med om en bilkollision. I samband med denna har en väska förlorats och en diamant förlorats från halsbandet.

Trygg-Hansa kommer inte att betala ut någon försäkringsersättning med anledning av din anmälda skada. Beslutet i ersättningsfrågan har fattats utifrån de uppgifter som framkommit under den speciella utredning som ditt skadeärende varit föremål för.

Försäkringen
Du har en hemförsäkring bostadsrätt. Försäkringen tecknades 2021-0201. Försäkringsomfattning grundskydd, drulletillägget samt utökad bostadsrättsförsäkring. Nu aktuell skada prövas inom ramen för grundskyddet, trafikolycka eller haveri.
Inkomster
Trygg-Hansas kontroller med skatteverket avseende din taxerade årsinkomst har visat följande: 2020: 19 600 kronor 2021: 212 100 kronor

Trygg-Hansas utredning
Nu aktuell skada, förlorade föremål och skadat halsband, har varit föremål för utredningsenheten. I samband med denna har telefonsamtal med dig och kontroller gjorts enligt nedan:

Telefonsamtal 2023-03-28 Undertecknad har varit i kontakt med dig den 28 mars. Du har meddelat att två diamanter lossnat från halsbandet i samband med kollisionen. Du har ifråga meddelat att du i bilen haft en mindre svart väska, som polisen tog i beslag. Du har även haft en grön väska förvarad i bilen, enligt din egen utsaga, som stulits.

Du blir tillfrågad vad den svarta väskan avser, som Atracco meddelat undertecknad om, varav du meddelat att den innehåller städmaterial. Du har i samtalet meddelat att ingen polisanmälan upprättats på din förlorade väska med diverse innehåll, som du yrkat ersättning för.

Du har i samtal med undertecknad meddelat att ingen besökt bärgarfirman och hämtat dina tillhörigheter. Detta gjordes först av dig och din familj i december 2022.

Kontroller med Atracco
Undertecknad har varit i kontakt med Atracco. Kontroller har visat att du haft en svart väska i bilen, vilket inkomna bilder från Atracco påvisats.

Kontroller med Werkstad
Werkstad fick till sig bilen den 28/7-2022 har inte noterat tillhörigheter i bilen, vilket de vanligtvis skulle gjort om så var fallet.

Kontroller med bärgarfirman
Bärgare var först ut på platsen efter bilkollisionen. Polis och ambulans anlände till kollisionsplatsen strax efter bärgaren. Polisen har på platsen gått igenom bilen och tillhörigheterna i denna samt kollisionsplatsen, varav ingen grön väska påvisats. Bilen bärgades strax efter polisens undersökning till bärgarfirman i Vellinge. Anhöriga till dig har varit på besök hos bärgarfirman dagen efter kollisionen och plockat med sig tillhörigheterna som fanns i bilen. En grön väska har inte efterfrågats eller iakttagits av varken bärgare, polis eller anhöriga.

Kontroller med smyckesvärderare
Undertecknad har även varit i kontakt med en värderare av smycken som fått ta del av bilder på det skadade halsbandet till följd av bilkollisionen. Bedömningen som gjorts är att, det borde vara en trolig större skada på hela smycken relaterat till kollisionen. Trygg-Hansa har inte heller observerat skador på fattningarna, utifrån de bilder du sänt in på skadan.

Kontroller av gemensamt skadeanmälningsregister
I ett för försäkringsbranschens gemensamt skadeanmälningsregister framgår det att du har en anmäld skada hos försäkringsbolaget Gjensidige, skadedag 2020-11-07.

Inom ramen för riktlinjerna för försäkringsföretagens utredningsverksamhet, har undertecknad varit i kontakt med det andra försäkringsbolaget. Skadan avser inbrott i bil, varav tre väskor stulits med diverse innehåll.

Bedömning och beslut
Du som försäkringstagare har bevisbördan för ditt påstående att försäkringsfall har inträffat.

Det krävs även av dig som försäkringstagare att bevisa att du innehaft den stöldanmälda egendomen och egendomens värde vid tidpunkten för den anmälda skadan.

Trygg-Hansas kontroller med externa parter som varit på platsen har inte observerat en väska enligt den beskrivningen som du lämnat. Vidare har resterande av dina tillhörigheter funnits kvar i bilen, efter kollisions tillfället. Detta har bekräftats av bärgare, då anhöriga hämtat upp tillhörigheterna dagen efter kollisionen. Även en annan väska har funnits kvar i bilen, som Atracco bekräftat. Du har inte vidtagit några åtgärder såsom att kontakta polisen om din förlorade väska eller förhöra dig kring om väskan påträffats hos några av ovannämnda parter.
Med hänsyn till vad som framkommit under utredningen anser TryggHansa att du inte har bevisat att ett försäkringsfall, i detta fall en förlorad väska har inträffat. Utifrån de uppgifter Trygg-Hansa fått av smyckesvärderaren, har du inte heller påvisat att skadan på halsbandet är till följd av kollisionen.

Trygg-Hansa kommer inte att betala ut någon ersättning.
Detta är Trygg-Hansas slutliga beslut.

För Trygg-Hansa
Utredningsenheten

 

Och här är min respons på det

** Jag har tydligt sagt och visat med flera bilder att det är två diamanter som saknas, så att du skriver en diamant får mig absolut att känna att du inte har tagit detta på allvar och uppenbarligen inte tagit till dig av det jag har sagt, skrivit och visat.

** Varför detta ens ska gå på en annan försäkrings än bilförsäkringen förstår jag verkligen inte alls.

** Vad är poängen med att ta upp mina inkomster? Vad har detta med saken att göra här?

** Där har du också valt att missförstå.
Den mindre väskan som jag har nämnt som polisen tog är en midjeväska.

Den svarta väskan som låg i bilen med städprodukter var det ingen som såg förrän bilen hamnade hos er skrot.

Min midjeväska är cirka 25x16x7 cm stor
Den svarta SONAX väskan 27x17x24 cm

Som ni förhoppningsvis förstår så skulle inte polisen lista dem som ”en större väska, en mindre väska” som de har gjort.
Den större väskan som är försvunnen är av måtten  30 cm x 22 cm x 45 cm

 

Eftersom jag inte visste att väskan var försvunnen då jag kämpade för mitt liv på sjukhuset så gjordes ingen polisanmälan om att den var borta nej.

** Åter igen så har mina anhöriga ABSOLUT INTE varit hos bärgarfirman dagen efter olyckan då de var på akuten hos mig.
Och vilka tillhörigheter skulle det ha varit då?

** Så du anser att halsbandet borde vara mer skadat efter den olyckan? Så med andra ord så borde det inte finnas en millimeter kvar av mig som bar halsbandet menar du?

** Ja jag hade inbrott i bilen 2020 ja, det stämmer, vad har det med detta ärende att göra?
Denna gröna väska ser ni tydligt på kvitton är inköpt 7 Mars 2022.

** Jag har visat er bilder och videos där jag tydligt bar väskan varje dag, jag kan absolut visa er ännu fler bilder och videos.
Så bevis på att jag har använt väskan finns det ännu mer än det ni redan har fått.

** Utöver Polisen så är det ett vittne som har sagt till polisen att de ”hittade en större väska, en mindre väska och ett paraply i närheten av bilen”.

** Varför skriver ni att det är ert slutliga beslut när det är det enda jag får höra ifrån er om detta efter att ha jagat er om det i flera månader och när ni ser avslutar med information om hur jag ska överklaga?

** Att polisen, vittnen och jag säger att där var 3 killar med ”mellanöstern-utseende” som rotade på platsen direkt efter olyckan, det bryr ni inte er om?

De bad om en bild på halsbandet och en bild på väskan, jag har gett dem 21 bilder på dessa två saker, samt länkat till min unboxingvideo av väskan.
Nu ska de även få dessa bilder
UPDATE! Fler bilder och min överklagan ska skickas till dem.

 

UPDATE!

Eftersom Trygg Hansa gör det onödigt svårt att nå dem och jag har fått det bevisat att de läser min blogg så kan jag ju dela min överklagan och bilderna som inte går att skicka till dem här.

​​​​Tillfälligt fel

Förlåt, det uppstod just ett tillfälligt fel.
Försök gärna om en stund igen eller kontakta oss direkt.

Felet inträffade: 0:12:37 2023-07-02

 

 

Begäran om omprövning av Trygg-Hansas slutliga beslut den 22 maj 2023

 

Jag begär härmed att ni ska ompröva ovan nämnda beslut och ändra beslutet såtillvida att försäkringsersättning ska utges för förlorad grön väska (Goyardväskan) samt för skadat halsband.

Det slutliga beslutet är felaktigt då jag har fullgjort min bevisbörda genom den bevisning jag har inkommit med i ärendet, och därmed nått upp till det i rättspraxis formulerade beviskravet för att försäkringsfall har inträffat, det vill säga att det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att försäkringsfall har inträffat än att så inte är fallet.

Jag har tidigare inkommit med bilder av förundersökningsprotokollet, där det framgår av ett förhör med ett vittne att vederbörande har uppgett för polisen att hen hittade ”en större väska, en mindre väska och ett paraply” vid olycksplatsen, i gräset i närheten av min bil. Då ”Sonaxväskan” låg kvar i bilen efter olyckan och först upptäcktes när bilen inkom till skroten, och de väskor jag hade i bilen vid tidpunkten för olyckan endast var Goyardväskan, midjeväskan och ”Sonaxväskan”, är det uteslutet att vittnet avser någon annan väska än Goyardväskan och midjeväskan i sin utsaga. Utöver nämnda vittne, har även polisen uppgett samma sak. Jag har till denna skrivelse bifogat bilder föreställande just den midjeväska jag bar vid olyckan, jämte en sådan ”Sonaxväska” som är likadan som den som påträffades i min bil på skroten. Som ovan nämnts, är det uteslutet att polisen och vittnena skulle kunna ha benämnt dessa två väskor som en “större och en mindre väska” redan på den grunden att ”Sonaxväskan” fanns kvar i bilen efter olyckan och de andra två väskorna låg i gräset vid olycksplatsen, men jag vill ändå göra er uppmärksamma på att det inte är tillräckligt stor skillnad mellan dessa väskor avseende storleken, vilket tydligt framgår av bilderna, för att de över huvud taget skulle kunna benämnas som ”en större och en mindre väska” av någon. Jag har därtill även bifogat en bild av den väska jag numera dagligen använder, som är något mindre än Goyardväskan, bredvid en sådan ”Sonaxväska” och midjeväskan. Den svarta väskan är 29 cm x 45 cm x 21 cm, så den är några centimeter mindre än Goyardväskan, men den slutsats som kan dras av att betrakta omnämnda bild är att det är självklart att varken vittne eller polis skulle benämna Sonaxbehållaren och midjeväskan som ”en stor och en liten väska”.

De väskor som polisen och vittnena har uppgett att de har sett i gräset vid olycksplatsen var Goyardväskan och midjeväskan. Det är sammantaget, genom vittnenas och polisens utsagor samt min egen utsaga, styrkt att jag innehade Goyardväskan vid tidpunkten för olyckans inträffande.

Goyardväskan (“den gröna väskan”)

Jag har inkommit med bilder och videos varvid det framgår att jag verkligen bar Goyardväskan varje dag oavsett vilka kläder jag bar. På de flesta av de till er bifogade bilderna av nu aktuell väska, har jag vid tillfällena då bilderna har tagits, velat visa upp mina nya skor och då har jag haft väskan i handen, eller har jag visat upp #DagensPaket, och då har väskan råkat ligga i min hall vid dörren där den alltid var placerad när jag var hemma. Folk såg mig dagligen med Goyardväskan och associerade mig med denna, och därför lade jag upp bilder av endast väskan på de platser jag befann mig. Jag använde väskan som en slags ”handväska”, och jag bar den för att förvara min midjeväska, en tröja, en jacka, glasögon samt solglasögon i den. Ni kan enkelt se i mina sociala medier att jag nu för tiden har en storleksmässigt motsvarande väska, som har omnämnts ovan, fastän det är en annan mycket billigare väska, som jag likaledes bär varje dag.

Jag har styrkt äganderätten till Goyardväskan samt styrkt väskans värde genom bild av kvittot för köpet av denna, detta har i ett tidigare skede i ärendet skickats till er. Av redan inskickade bilder av förundersökningsprotokollet, framgår av polisen Markus Ekstrands avrapporteringspromemoria, att han har observerat tre killar med ”mellanösternutseende”, vilka lämnade olycksplatsen innan polisen hann förhöra dem, och detta var efter att de rotade på olycksplatsen som om de letade efter något och betedde sig underligt, enligt flera vittnen. Ytterligare ett vittne har vid ett senare tillfälle ringt till polisen och uppgett att han har kompletterande uppgifter att ge om händelsen och som han inte kunde ge på plats den aktuella dagen, mycket troligt avseende de tre killarna med “mellanösternutseende” som avvek innan polisen skulle förhöra dem.

I promemorian anges att fyra vittnen, de tre nyss nämnda killarna, räddningstjänstpersonal, ambulanspersonal, TMA-fordonspersonal samt polisen befann sig på olycksplatsen direkt efter olyckans inträffande. Även vittnet som uppgav att hen hittade ”en större väska, en mindre väska och ett paraply” i gräset i närheten av bilen, har till polisen vid förhöret uppgett att hen har sett dessa tre killar på olycksplatsen, och hen har specifikt angett att de ”gick runt och letade efter något på olycksplatsen”.

Det som sannolikt har skett är att någon som befann sig på olycksplatsen efter olyckans inträffande har tagit Goyardväskan i sin besittning och sedan avvikit därifrån. Polisen har efter denna tidpunkt, det vill säga när väskan redan var borta, gått i genom bilen och tillhörigheterna i denna samt undersökt olycksplatsen, eftersom de generellt och initialt vid olyckor måste prioritera att begränsa skador vid olycksplatsen för att därefter utreda om olyckan har uppstått genom brott, samt undersöka och dokumentera det inträffade.

Av förklarliga och naturliga skäl har jag inte tagit någon bild av Goyardväskan vid dagen för olyckans inträffande, och eftersom jag inte hade vetskap om att denna väska var försvunnen då jag kämpade för mitt liv på sjukhuset, gjordes inte någon polisanmälan om att den var försvunnen. En bild föreställande mig och väskan från den 30 juni 2022, bifogas denna skrivelse, tillsammans med ytterligare bilder av väskan som jag tidigare inte har gett in till er.

Vad gäller telefonsamtalet med er den 28 mars 2023, som ni har hänvisat till i beslutet, har ni missförstått vilken väska som avses. De väskor som jag hade med mig då olyckan skedde, som jag bar med mig och som låg på passagerarsätet då olyckan inträffade, var den stora, gröna Goyardväskan och den lilla midjeväskan (som jag tidigare har nämnt att polisen har haft i beslag), som låg inuti Goyardväskan. Midjeväskan, och min jacka som också hade legat i Goyardväskan, hittades vid olycksplatsen.

Den svarta väskan innehållande städprodukter (”Sonaxväskan”) som låg kvar i bilen, var det inte någon som uppmärksammade förrän bilen inkom till skroten, inte ens Werksta i Malmö. Den låg bakom passagerarstolen, och därför var det inte någon som såg den förrän bilen inkom till skroten och personalen där skruvade isär den och plockade ut stolarna. Den ovan omnämnda midjeväskan har måtten ca. 25 cm x 16 cm x 10 cm, medan den svarta väskan innehållande städmaterial (”Sonaxväskan”), har måtten 27 cm x 17 cm x 24 cm. “Sonaxväskan” kan inte ens benämnas som en väska då den saknar handtag. Det är en behållare med dragkedja där jag förvarar ett par bilvårdstrasor och där det precis får plats en bilvårdsflaska på höjden, dock bara vissa sådana flaskor, då de flesta flaskor så som fälgrent och bilschampo är för höga för denna lilla “väska”. Inte någon skulle därför kalla denna för en “väska” eller missta den för en sådan. Den större väskan som är försvunnen, har måtten 30 cm x 22 cm x 45 cm.

Jag anser att det är uppseendeväckande att ni långt senare vill få det att framstå som att den lilla “Sonaxväskan” som kom fram på skroten skulle ha varit den större nämnda väskan, liksom att ni på samma sätt per telefon ville anklaga mina anhöriga för att ha stulit väskan.

Halsbandet

Avseende det skadade halsbandet, har ni i beslutet angett att ni har gjort bedömningen att ”det borde vara en trolig större skada på hela smycket relaterat till kollisionen.” Om man skulle applicera er bedömning av halsbandet på mig som bärare av detta vid olyckan, skulle det inte finnas något kvar av min kropp efter olyckan, så detta resonemang ter sig fullständigt orimligt.

På den första sidan och i första stycket i beslutet, har ni vidare angett att jag har anmält att en diamant förlorats från halsbandet. Detta påstående är felaktigt. Jag har både sagt och inkommit med flera bilder som har visat att det är två diamanter som saknas. Att ni, trots det sagda, har skrivit att det är ”en diamant som förlorats från halsbandet”, har visat att ni inte har tagit detta på allvar och uppenbarligen inte heller har uppmärksammat och beaktat det jag har framfört till er. Det framgår med tydlighet av de bilder jag har gett in till er att det är två diamanter som har lossnat från halsbandet.

Övriga synpunkter gällande beslutet

Angående avsnittet om kontroller som ni har utfört med bärgarfirman, vill jag ännu en gång påtala att mina anhöriga inte var vid bärgarfirman dagen efter olyckan, då de den aktuella dagen befann sig på sjukhuset på akutmottagningen hos mig. De har således inte tagit med sig några tillhörigheter från bilen och jag kan inte begripa vilka tillhörigheter det är som ni avser i texten. Ni har per telefon uppgett för mig att mina anhöriga var på olycksplatsen direkt efter olyckan och tog mina tillhörigheter där, men det var de inte. De hade hunnit komma till akutmottagningen innan jag hade förts dit med ambulans. Ni har vidare sagt till mig att de träffade bärgaren av bilen och tog mina tillhörigheter, detta påstående stämmer inte heller, bilen kördes direkt till Werksta i Malmö. Ni har därutöver sagt att mina anhöriga var på Werksta ”ett par dagar efter olyckan” och ska ha tagit mina tillhörigheter då också tydligen, vilket inte heller stämmer.

Således har ni påstått att mina ”anhöriga” har tagit mina saker vid tre olika tillfällen, vilka saker skulle det då vara? Då polisen tog den väska som de hittade i gräset i beslag och jag fördes till akutmottagningen i endast kläderna, skulle polisen i sådant fall ha låtit den ena väskan ligga kvar och sedan ska någon påstådd anhörig till mig ha tagit enbart den väskan? Detta förefaller som ett mycket egendomligt resonemang.

Avseende avsnittet om gemensamt skadeanmälningsregister, är uppgifterna om att jag drabbades av inbrott i bilen år 2020 korrekta, men vad detta har för betydelse för mitt nu aktuella skadeärende hos Trygg-Hansa kan jag inte förstå. Goyardväskan köpte jag den 7 mars 2022, vilket framgår av det till er inskickade kvittot för köpet.

Jag ställer mig frågande till er avsikt med att uppta mina inkomster i beslutet, då det saknar betydelse för förevarande skadeärende. Den av er angivna inkomsten är dessutom felaktig.

Övriga synpunkter

Som jag vid ett tidigare tillfälle har framfört till er, är jag oerhört missnöjd med ert slutliga beslut och hur skadeärendet har hanterats.

Enligt den indispositiva bestämmelsen i 7 kap. 1 § försäkringsavtalslagen ska skadereglering ske skyndsamt, men trots att jag har efterfrågat beslut om försäkringsersättning sedan i december 2022, har ni först i maj 2023 fattat ett slutligt beslut i nu aktuellt skadeärende. Jag ringde till er då handläggningen hade pågått i ca. tre till fyra månader, för att ge er mer information och för att ställa frågor om hur handläggningen gick, och då sade handläggaren att det skulle “ta den tid det tar”. Jag har sedan i december månad sagt att jag vill ha mitt halsband som jag alltid bär på mig lagat, och få väskan tillbaka innan påskhelgen då jag för första gången efter olyckan skulle träffa vänner och bekanta utöver dem som besökte mig på sjukhuset, och då sa handläggaren på nytt att ”det tar den tid det tar” på ett väldigt otrevligt sätt. Jag bad även vid tillfället om att få uppgift om en mailadress till er och det fick jag inte heller. Det har utöver detta, varit svårt att kommunicera med er och det har som nämnts tagit lång tid innan mina mail har blivit besvarade.

Ni har i ert beslut gjort en felaktig bedömning, men skälen i beslutet är mycket kortfattade och beslutet framstår som omotiverat mot bakgrund av detta. I beslutet anges att beslut i ersättningsfrågan har fattats utifrån de uppgifter som framkommit under den speciella utredning som skadeärendet har varit föremål för. Jag har efter att beslutet meddelades, försökt att begära ut relevanta handlingar och anteckningar från utredningen av ärendet men fått avslag angående detta. Det är därvidlag svårt för mig att som försäkringstagare kunna bemöta skälen för beslutet, då jag saknar vetskap om på vilka grunder ni har fattat beslutet då skälen är allt för kortfattat formulerade. Det är anmärkningsvärt att en konsument som generellt är att anse som den svagare parten i avtalsförhållandet, inte får någon partsinsyn i ärendet över huvud taget.

För mig framstår det därutöver som obegripligt att ni har delat upp det som för mig var en olycka med person- och sakskador som följd, i tre separata ärenden. Jag väntar fortsatt på försäkringsersättning för övriga saker jag bar och hade med mig vid olyckan, så som kläder och Apple watch. Halsband och väska anser jag vara accessoarer som ingår i begreppet klädsel. Jag förstår självklart att detta enbart handlar om att spara pengar för er, om detta ärende hade avsett en billig H&M-väska i exakt samma storlek, vill jag tro att ni inte hade ifrågasatt något alls.

Jag tecknade nu aktuell försäkring hos er för att få trygghet mot eventuella skador och ekonomiska påfrestningar i framtiden och ni har genom avtalet åtagit er ett ansvar i fall att försäkringsfall skulle inträffa. Det föreligger alltså en skyldighet för er att ersätta skador under vissa givna förutsättningar, och då nu dessa enligt min uppfattning är uppfyllda och som jag har redogjort för ovan, och försäkringsfall har inträffat, ska ersättning utges.

 

Som ovan,

 

Här är bilderna som absolut borde bevisa på att jag både ägde och använde min väska, eftersom kvitto, banköverföring och Unboxingvideo (plus flera bilder) inte dög.

 

(Visited 364 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
John A

Försäkringsbolag. Jag HATAR försäkringsbolag. Det verkar som de är uppbyggda som nåt jävla dåligt pyramidspel, och när man väl förklarar si eller så, så väger kontorsråttans ORD ändå ALLTID tyngre än vilket som helst jävla statement.

[…] fått flera miljoner av försäkringsbolaget kan lugna er. Mina kläder ignorerar de fortfarande, väskan, Apple Watch, mitt skadade halsband nekar de ersättning […]

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x