Jiu Jitsu Motivation

“JIU JITSU WAS DESIGNED TO MAKE YOU QUIT. JIU JITSU WILL FIND YOUR WEAKNESS. JIU JITSU WILL SHOW YOUR TRUE COLORS. YOU CAN NOT FAKE JIU JITSU.” -SAULO RIBERO